Regulamin

Rejestrując konto na stronie www.pepsieliot.com akceptujesz następujący regulamin:

  • Wy­rażasz zgodę na prze­twa­rzanie swojego adresu mailowego w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bezpośredniego.
  • Wy­rażasz zgodę na otrzy­my­wanie drogą elek­tro­niczną, na swój adres e-mail, in­for­macji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez pepsieliot.com, w imieniu wła­snym oraz na zle­cenie in­nych osób.
%d bloggers like this: